Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Kiểm soát cửa thông minh

Opgavebeskrivelse

ZKTeco Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm kiểm soát cửa thông minh, thích hợp xác thực qua thẻ, vân tay, nhận dạng khuôn mặt. Bảo vệ an toàn cho khu vực của bạn.

Xem thêm tại đây

https://zktecovn.com/kiem-soat-cua-ra-vao-thong-minh/

Opgave