Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hoặc xóa mật khẩu hđh 10

Opgavebeskrivelse

Việc dùng trương mục Microsoft trương mục có rất nhiều ích lợi , nhưng bởi vì một lí bởi vì khác biệt nào đó nhưng mà nhiều người vẫn đang chọn qui định sử dụng trương mục cục bộ cho computer của họ. ví dụ như các máy địa điểm , máy công cộng,.. mặc dù , hệ điều hành 10 vẫn cung cấp tạo tài khoản toàn thể (Local Account), nhưng không cung cấp thay đổi hoặc xóa mật khẩu bằng hệ điều hành Settings. Thế nên trong bài viết này địa điểm Dịch vụ cài đặt computer Huy An Phát sẽ chỉ dẫn cho Cả nhà chỉ dẫn đổi hoặc xóa mật khẩu Local tài khoản trên hđh 10.

Link : https://huyanphat.com/huong-dan-thay-doi-mat-khau-hoac-xoa-mat-khau-wind...

Opgave