Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Gia tốc là gì? Công thức tính & phân loại các loại gia tốc

Opgavebeskrivelse

Gia tốc là gì? Gia tốc cũng là một trong những đại lượng cơ bản để mô tả các chuyển động. Công thức tính gia tốc góc: M=Iε, gia tốc tiếp tuyến, trọng trường https://thosuaxe.vn/gia-toc-la-gi-cong-thuc-tinh-gia-toc/