Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Cau chuyen cua nhung nguoi trung so "la lanh dum la rach"

Opgavebeskrivelse

<p></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">C&acirc;u chuyện của những người tr&uacute;ng số "l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch" kể về những tấm gương tr&uacute;ng độc đắc nhưng ưa l&agrave;m từ thiện rất &yacute; nghĩa.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦&nbsp;</span></p>
<p><span style="color: #1155cc; font-weight: 400;"><img src="https://farm1.staticflickr.com/878/42297272921_632f05ea0d_o.gif" border="0" alt="" /></span><span style="color: #000000; font-weight: 400;">&nbsp; Trực tiếp KQ xổ số ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; tại đ&acirc;y <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL98W7e5n7OY5H6-EglCcvVBIvToVo7_ER... qua xo so Tay Ninh hom nay</strong></a></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">****************************</span></p>
<p></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Tr&uacute;ng thống k&ecirc; xổ số T&acirc;y Ninh, lu&ocirc;n t&acirc;m niệm gi&uacute;p đỡ người ngh&egrave;o</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">L&agrave;m từ thiện sau tr&uacute;ng xổ số t&acirc;y ninh ng&agrave;y h&ocirc;m qua, ủng hộ quỹ người ngh&egrave;o... dường như l&agrave; chuyện kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; xa lạ trong thời đại ng&agrave;y nay. Đ&oacute; l&agrave; những tấm gương lương thiện đ&aacute;ng để noi theo, nhưng kh&ocirc;ng &iacute;t người lại l&agrave;m từ thiện theo c&aacute;i c&aacute;ch khi&ecirc;m tốn m&agrave; họ từng tr&uacute;ng kết quả t&acirc;y ninh. Họ lẳng lặng gi&uacute;p đỡ người ngh&egrave;o, kh&ocirc;ng "kh&ocirc;ng khua chi&ecirc;ng g&otilde; m&otilde;". Điều họ muốn chỉ l&agrave;, san sẻ với những cảnh đời cơ cực hơn m&igrave;nh m&agrave; th&ocirc;i.</span></p>
<p><em><span style="color: #1155cc; font-weight: 400;"><img src="https://i.imgur.com/SJWEKZQ.png" border="0" alt="" width="550" /></span></em></p>
<p><em><span style="color: #000000; font-weight: 400;">XS t&acirc;y Ninh</span></em></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;"></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">&Ocirc;ng Trần Văn Long l&agrave; người may mắn tr&uacute;ng độc đắc với 5 tờ v&eacute; xổ số kiến thiết T&acirc;y Ninh. Sau khi nhận thưởng, việc đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng l&agrave;m l&agrave; bỏ tiền thưởng kết quả xổ số kiến thiết tỉnh t&acirc;y ninh để l&agrave;m từ thiện, gi&uacute;p đỡ ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Cũng như &ocirc;ng Long, &ocirc;ng Huỳnh Văn Ấn l&agrave; một tấm gương điển h&igrave;nh cho c&acirc;u n&oacute;i "l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch". Trước đ&acirc;y từng kh&oacute; khăn, n&ecirc;n &ocirc;ng Ấn hiểu r&otilde; cơ cực của họ, từ đ&oacute; trong th&acirc;m t&acirc;m lu&ocirc;n qua niệm sống thiện gi&uacute;p đỡ người.&nbsp;</span></p>
<p></p>
<h2><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></strong><span style="color: #000000; font-weight: 400;">➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦&nbsp;</span></h2>
<p><span style="color: #1155cc; font-weight: 400;"><img src="https://farm1.staticflickr.com/974/27428155657_8e8a339475_o.gif" border="0" alt="" /></span><span style="color: #000000; font-weight: 400;">&nbsp; Xem kết quả sổ số nhanh nhất v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất mỗi ng&agrave;y v&agrave;o 18h15 tại đ&acirc;y <a href="https://www.deviantart.com/ketquaxoso3mien/status-update/18329371"><stro...ết quả xổ số T&acirc;y Ninh h&agrave;ng tuần</strong></a></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">****************************</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Cất nh&agrave;, tạo c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m cho người ngh&egrave;o</span></strong></p>
<p></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Anh Nguyễn Thanh Hải trước khi c&oacute; đươc số tiền lớn từ tr&uacute;ng số th&igrave; đang trong cảnh b&iacute; b&aacute;ch do thua lỗ nặng bởi c&ocirc;ng việc đầu tư nu&ocirc;i c&aacute; tra. Nhưng may mắn đ&atilde; mỉm cười khi anh tr&uacute;ng kết quả t&acirc;y ninh 5 tờ xổ số kiến thiết T&acirc;y Ninh mỗi giải trị gi&aacute; 1,5 tỉ đồng. Sau khi trả hết nợ nần, anh Hải lập nghiệp từ đầu, thậm ch&iacute; cất một căn nh&agrave; chỉ để cho vợ chồng ngh&egrave;o c&oacute; đứa con bị bệnh hiểm ngh&egrave;o ở. Hằng th&aacute;ng, anh Hải vẫn chu cấp tiền hỗ trợ cho đứa b&eacute;.</span></p>
<p><em><span style="color: #1155cc; font-weight: 400;"><img src="https://i.imgur.com/nMsKcop.png" border="0" alt="" width="550" /></span></em></p>
<p><em><span style="color: #000000; font-weight: 400;">V&eacute; số T&acirc;y Ninh</span></em></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;"></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Khi thấy nhiều thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; nghề nghiệp ổn định, ch&iacute;nh anh Hải đ&atilde; mở cơ sở chế biến gỗ. Từ đ&acirc;y cơ sở của anh l&agrave; nơi tạo c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m cho biết bao nhi&ecirc;u người. T&iacute;nh đến nay, những thợ tại xưởng anh Hải c&oacute; thu nhập ổn định, từ 6 - 15 triệu đồng/người/th&aacute;ng. Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; "tấm l&ograve;ng Bồ T&aacute;t", anh Hải c&ograve;n mở th&ecirc;m đại l&yacute; sơn tại phường Mỹ Phước để kiếm th&ecirc;m thu nhập. Từ những đồng tiền tr&uacute;ng xổ số t&acirc;y ninh ng&agrave;y h&ocirc;m qua, anh tự lập nghiệp, rồi lại l&agrave;m cho tiền sinh ra tiền. Nhưng số tiền n&agrave;y anh Hải kh&ocirc;ng hề c&oacute; &yacute; nghĩ ăn chơi xa hoa, m&agrave; lại hỗ trợ địa phương l&agrave;m cầu, l&agrave;m đường cho x&oacute;m l&agrave;ng. Những m&oacute;n qu&agrave;, xe đạp cũng được trao thường xuy&ecirc;n cho những học sinh ngh&egrave;o trong tỉnh.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;"></span></p>
<h2><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></strong><span style="color: #000000; font-weight: 400;">➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦➦&nbsp;</span></h2>
<p><span style="color: #1155cc; font-weight: 400;"><img src="https://farm1.staticflickr.com/960/41395679785_b53fdb1849_o.gif" border="0" alt="" /></span><span style="color: #000000; font-weight: 400;">&nbsp; Thống k&ecirc; kết quả sổ số kiến thiết nhanh nhất h&agrave;ng tuần tham khảo tại đ&acirc;y <a href="https://linkhay.com/link/3011044/xo-so-tay-ninh-thu-5-xs-tay-ninh-kqxs-t... so dai Tay Ninh</strong></a></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">****************************</span><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></strong></p>