Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Bổ sung hay bổ xung là đúng chính tả?

Opgavebeskrivelse

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, các cụ nói cấm có sai. Bổ sung hay bổ xung? Xơ suất hay là xơ xuất? Đố các bạn biết đâu là đúng đấy!

Bổ sung là một động từ chỉ hành động thêm vào một thứ gì đó. Ví dụ như bổ sung nhân lực là thêm người vào làm công việc này.

Vậy bổ sung là từ đúng. Còn bổ xung là từ sai, không có trong từ điển. Các bạn cần chú ý khi viết. Bởi nhiều từ ngày nay khi nói được giảm âm nên na ná nhau, dễ dẫn đến sự nhầm lẫn khi viết văn.
https://kienthuctonghop.vn/bo-sung-hay-bo-xung
https://kienthuctonghop.vn/thieu-sot-hay-thieu-xot
https://kienthuctonghop.vn/sat-nhap-hay-sap-nhap
https://kienthuctonghop.vn/cam-on-hay-cam-on
https://kienthuctonghop.vn/sep-hay-xep
https://kienthuctonghop.vn/tap-trung-hay-tap-chung
https://kienthuctonghop.vn/chan-thanh-hay-tran-thanh

Opgave