Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

1 năm có bao nhiêu thứ ngày tháng năm

Opgavebeskrivelse

1 năm có bao nhiêu ngày tháng năm | Giờ phút giây | Bao nhiêu tuần? Theo lịch tây là lịch làm việc chung của toàn thế giới. 1 năm thường có 1 tháng, chia ra https://thosuaxe.vn/1-nam-co-bao-nhieu/