Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Ý nghĩa hoa bỉ ngạn là gì? Truyền thuyết đầy đau thương và nước mắt

Opgavebeskrivelse

ý nghĩa hoa bỉ ngạn chính là sự phân ly giữa lá và cánh hoa, khi bỉ ngạn ra hoa thì lá sẽ rụng hết và ngược lại khi hoa tàn lụi thì lá sẽ mọc trở lại. https://thosuaxe.vn/y-nghia-hoa-bi-ngan/