Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

STX - AT

(AT: Almen studiekompetence)

Formål
Du skal

 • tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
 • foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf
 • perspektivere sagen
 • vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag
 • demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.
  (kilde: Undervisningsministeriet 2009)

Temaer i AT-forløb
Her er forslag til, hvordan I kan arbejde med emnet pengespil og ludomani i en række AT-forløb, der fokuserer på forskellige delaspekter ved det tværfaglige projektarbejde.

1. forløb: Fra sag til fag (alle fag)
Hvilke faglige vinkler kan indgå i emnerne pengespil og ludomani?

 • Fremlæg, hvad du ved om emnet.
 • Diskuter hvilke problemer, der knytter sig til emnet.
 • Overvej hvilke faglige vinkler, der kan anvendes til at beskrive og analysere emnet.
 • Udarbejd et mindmap over de faglige vinkler.

2. forløb: Videnskabelighed (alle fag)
Undersøg forskellige faglige metoder. Gå til Metoder.
Undersøg videnskabelige metoder i praksis:

 • Humanistisk metode:
  • Overvej, hvordan du kan analysere reklamer for pengespil. Hvilken viden skal du have om medier, æstetik, kommunikation og modtagere/mennesker? Du kan evt. Inddrage videointerviews af spillere, der fortæller om deres fascination af pengespil. Gå til Videointerviews/Spillere.

3. forløb: Mundtligt oplæg (dansk)
Se et udvalg af videointerviews med spillere og pårørende. Gå til Videointerviews/Pårørende og Videointerviews/Spillere.

 • Forbered et mundtligt oplæg, hvor du fortæller dine tilhørere, hvilke problemer der knytter sig til at være ludoman. Oplægget skal vare 5 minutter og munde ud i en diskussion i klassen.

4. forløb: Dansk/historie-opgaven (dansk/historie)

 • Undersøg, hvordan forskellige computerspil iscenesætter historiske epoker og begivenheder, fx oldtiden og 2.verdenskrig.
 • Undersøg legens og spillets historie.

5.forløb: Dataindsamling (samfundsfag/psykologi)
Empiri udgør en væsentlig del af en videnskabelig undersøgelse. Her skal I i grupper indsamle data om udbredelsen af pengespil på jeres egen skole. I kan evt. sammenligne med data fra en anden skole.

 • Udarbejd et spørgeskema, der kvantitativt afdækker spiladfærden hos 50 elever på skolen (pige/dreng, 1.-3.g).
 • Foretag 3-5 kvalitative interviews med elever, der spiller.
 • Opstil kriterier for, hvilken anden skole I vil sammenligne jeres tal med. Kontakt skolen. Brug Konferencer som kommunikationsled.
 • Bearbejd jeres datamateriale og udarbejd en rapport.

6. forløb: Problemformulering (alle fag)
Emnet pengespil og ludomani rummer mange problemfelter. En problemformulering er begyndelsen på løsningen af problemet. En problemformulering rummer (1) et problemstilling, (2) en afgrænsning og præcisering og (3) en antagelse om, hvordan problemet er opstået, og hvordan det kan løses. Her er nogle skitser til problemstillinger:

 • Hvordan kan det være, at man fortsætter med at spille, selvom man taber?
 • Kan man lave en matematisk model for at vinde?
 • Er det samfundets pligt at hjælpe ludomane spillere?
 • Bør reklamer for pengespil forbydes i lighed med tobaksreklamer?
 • Kan vi medicinsk behandle ludomani?

I skal fremlægge problemformuleringer på baggrund af udvalgte problemstillinger og foreslå, hvilke fag og metoder, der skal medvirke til at afklare jeres problemformulering.

7. forløb: Synopsis og talepapir (udvalgte fag)
Din synopsis danner udgangspunkt for din eksamen i AT. Den skal bl.a. rumme problemformulering, diskussion af metoder fra dine valgte fag, en konklusion og perspektivering – samt en litteraturliste. Her er skitser til konklusioner på problemfelter:

 • Den ludomane spiller kommer først ud af sin spilletrang gennem behandling.
 • Det er muligt/ikke-muligt at dygtiggøre sig i spil ved hjælp af matematiske modeller.
 • Ludomani kan sidestilles med andre afhængighedsformer, fx narkotika. Derfor bør der være politisk vilje til, at samfundet hjælper ludomane spillere.
 • Det er virkningsløst af forbyde reklamer for pengespil, da det i realiteten vil være umuligt at håndhæve.
 • Man kan foretage medicinske indgreb i hjernen, men følgeskaderne er større end gevinsten ved at fjerne lysten til at spille.

8.forløb: Eksamen i AT (udvalgte fag)
Du kan inddrage emnet pengespil og ludomani under større temaer som Afhængighed, Spil, identitet, Kønsbestemte kulturer, Den nye økonomi, X-Factor.