Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Samfundsfag

Kvantitativ dataindsamling
Kvantitet handler om målbare og sammenlignelige enheder. Med en kvantitativ analyse indsamler du målbare data, der derefter behandles numerisk og statistisk.

Kvantitative dataindsamlinger udformes som regel som et spørgeskema, som en udvalgt gruppe af respondenter besvarer. Den kvantitative metode omfatter:

 • Et undersøgelsesdesign, hvor du opstiller kriterierne for, hvilke typer af spørgsmål, du ønsker svar på, hvem og hvor mange du skal spørge for at få et validt grundlag, samt hvordan du vil behandle svarene.
 • Et spørgeskema, som du kan behandle – manuelt eller elektronisk – numerisk og statistisk. Det vil sige, at besvarelserne skal være entydige, fx ja/nej, skaleret, fx meget godt/mindre godt/dårligt/ved ikke, osv.
 • En analyse af besvarelserne, som du opstiller i en statistik, hvorfra besvarelserne kan aflæses som talværdier. I analysen fremhæver du det signifikante, dvs. fremhæver svar der er forskellige mellem to variable, fx mand/kvinde, ung/voksen, København/Nordjylland.

Kvalitativ dataindsamling
Det kvalitative handler om det særlige, det ikke-målbare. Ikke al empiri kan indsamles via kvantitative metoder. En kvalitativ analyse indsamler og undersøger det ikke-numeriske, data, der er knyttet til respondenternes personlige erfaringer og oplevelser.

Kvalitative dataindsamlinger foretages gennem individuelle interviews og fokusgruppeinterviews med udvalgte respondenter. Den kvalitative metode omfatter:

 • Et undersøgelsesdesign, hvor du opstiller kriterierne for, hvilke typer af spørgsmål, der du ønsker svar på, hvilke repræsentative respondenter, der skal interviewes, samt hvordan du som interviewer skal indgå i interviewet (aktiv samtalepartner, observerende osv.).
 • En spørgeguide, der rummer indledende spørgsmål til de delemner, som du ønsker belyst af respondenterne. Et kvalitativt interview skal du dokumentere vha. en audio- eller videooptagelse og gerne transskribere (nøjagtig gengivelse), enten i fuld udgave eller udvalgte fokuspunkter.
 • En analyse af den indsamlede kvalitative empiri. I analysen skal du fokusere på respondenternes diskurs: Hvilke ord og begreber vælger de i deres svar og tale? Med hvilken baggrund og interesse udtaler de sig? Du skal i analysen fortolke de sammenlignelige, men ikke numerisk sammenlignelige udsagn. 

Komparativ analyse
Komparativ betyder at sammenligne. Med komparative analyser sammenligner du afvigelser mellem ensartede fænomener eller begreber.

En komparative analyse af udbredelsen af ludomani i hhv. Danmark og Norge vil fremkomme med en række forskelle og ligheder. Den vil normalt bygge på en del kvantitative data, men ikke nødvendigvis. Den vil dog altid bygge på empiri. Den komparative analyse indeholder en række delelementer:

 • Forudsætninger: Danmark og Norge er to samfund, der på alle væsentligste samfundsindikatorer ligner hinanden.
 • Hypotese: Hvad forventer du, at analysen vil afdække?
 • Fremhævelse af signifikante udsagn: Hvilke træk er bemærkelsesværdige?  
 • Forskelligheder: På hvilke undersøgelsesfelter er der tale om forskelligheder?
 • Begrundelser: Hvilke økonomiske, politiske, geopolitiske, sociologiske begrundelser kan forklare forskellighederne?
 • Verificering: Er der andre undersøgelser eller samfundsteorier, der kan verificere den komparative analyses resultater?  

Modeller
Modeller er forenklede udgaver af et kompliceret samfundsfænomen, der fokuserer på delelementer og neutraliserer andre.

Samfundsvidenskabelige modeller er konstruktioner af virkeligheden, der tager udgangspunkt i en samfundsteori snarere end i empiri. En model kan du bruge til at tænke samfund på. En model justeres løbende i forhold til empiri. Typiske samfundsvidenskabelige modeller:

 • Forholdet mellem stat, samfund og privatliv: Ofte kaldet for offentlighedsmodellen, der anskueliggør forholdet mellem statens rolle og samfundets offentlige og private sider.
 • Forholdet mellem pengemarked, statens økonomi og den private økonomi: Også kaldet for nationaløkonomien, der anskueliggør forholdet mellem statens pengepolitik (kronekurs fx), de finansielle markeder (bankvæsenet fx), den private økonomi (købekraften fx) og statens egen økonomi.
 • Forholdet mellem staten og den enkelte borger: Den dominerende model i Danmark er velfærdssamfundet, hvor staten har en særlig forpligtelse til at sikre, at den økonomiske og sociale velfærd fordeles ud fra en lighedsfilosofi.

Opstilling af hypoteser
En hypotese er en formodning om et emne, som du vil af- eller bekræfte gennem en undersøgelse.

Opstilling af hypoteser er en gængs samfundsfaglig metode. I hypotesen antager du en relation mellem to variabler, fx antallet af ludomaner og udbredelsen af spil på nettet. I hypoteseformuleringen udgør den ene variabel en fast størrelse, som du vurderer den anden i relation til, fx "Udbredelsen af spil på nettet er øget eksponentielt efter liberaliseringen af markedet i 2012, og vi må formode, at det har øget antallet af mennesker med ludomani."

Hypotesen kan indfries gennem dataindsamling, herunder kvalitative interviews.