Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Psykologi

Kvantitativ dataindsamling
Kvantitet handler om målbare og sammenlignelige enheder. Med en kvantitativ analyse indsamler du målbare data, der derefter behandles numerisk og statistisk.

Kvantitative dataindsamlinger udformes som regel som et spørgeskema, som en udvalgt gruppe af respondenter besvarer. Den kvantitative metode omfatter:

 • Et undersøgelsesdesign, hvor du opstiller kriterierne for, hvilke typer af spørgsmål, du ønsker svar på, hvem og hvor mange du skal spørge for at få et validt grundlag, samt hvordan du vil behandle svarene.
 • Et spørgeskema, som du kan behandle – manuelt eller elektronisk – numerisk og statistisk. Det vil sige, at besvarelserne skal være entydige, fx ja/nej, skaleret, fx meget godt/mindre godt/dårligt/ved ikke, osv.
 • En analyse af besvarelserne, som du opstiller i en statistik, hvorfra besvarelserne kan aflæses som talværdier. I analysen fremhæver du det signifikante, dvs. fremhæver svar der er forskellige mellem to variable, fx mand/kvinde, ung/voksen, København/Nordjylland. 

Kvalitativ dataindsamling
Det kvalitative handler om det særlige, det ikke-målbare. Ikke al empiri kan indsamles via kvantitative metoder. En kvalitativ analyse indsamler og undersøger det ikke-numeriske, data, der er knyttet til respondenternes personlige erfaringer og oplevelser.

Kvalitative dataindsamlinger foretages gennem individuelle interviews og fokusgruppeinterviews med udvalgte respondenter. Den kvalitative metode omfatter:

 • Et undersøgelsesdesign, hvor du opstiller kriterierne for, hvilke typer af spørgsmål, der du ønsker svar på, hvilke repræsentative respondenter, der skal interviewes, samt hvordan du som interviewer skal indgå i interviewet (aktiv samtalepartner, observerende osv.).
 • En spørgeguide, der rummer indledende spørgsmål til de delemner, som du ønsker belyst af respondenterne. Et kvalitativt interview skal du dokumentere vha. en audio- eller videooptagelse og gerne transskribere (nøjagtig gengivelse), enten i fuld udgave eller udvalgte fokuspunkter.
 • En analyse af den indsamlede kvalitative empiri. I analysen skal du fokusere på respondenternes diskurs: Hvilke ord og begreber vælger de i deres svar og tale? Med hvilken baggrund og interesse udtaler de sig? Du skal i analysen fortolke de sammenlignelige, men ikke numerisk sammenlignelige udsagn.  

Observation
En observation drejer sig om at iagttage menneskelig adfærd så objektivt som muligt. Ved enhver observation skal der indgå en etisk overvejelse om metode, relation og inddragelse i forholde til den eller dem, man iagttager.

I et observationsforløb kan du afdække, hvorledes en person eller en gruppe agerer inden for et nærmere bestemt rum og under givne betingelser. Din observation skal bidrage i en psykologisk forståelse af vedkommende eller – mere generelt – af menneskelig adfærd. Observationsforløbet består af følgende metodeovervejelser, der skal afklares inden observation:

 • Observationsgrundlag: Definition af hvad du vil undersøge hos hvem og med hvilket formål .
 • Position: Hvilken relation har du til den, du skal observere? Er du passivt iagttagende (fx tilskuer ved et pokerspil), er du skjult iagttagende (fx gennem et videokamera), eller er du selv deltagende for at fremme bestemte situationer (fx selv spiller ved pokerbordet)?
 • Inddragelse: I hvilket omfang skal vedkommende være vidende om din observation?
 • Notationer: Hvordan registrerer du adfærden? Dokumenterer du den på video, på lydfil eller på notatpapir ved samtidig redigering/udvælgelse af det signifikante?
 • Forskelligheder: På hvilke undersøgelsesfelter er der tale om forskelligheder?

Tv-serien Big Brother er en populariseret og trivialiseret udgave af den psykologiske observation.

Eksperimentel metode
Den eksperimentelle metode tilrettelægges som et forsøg med menneskers psyke og adfærd inden for et defineret rum og kontrolleret udfald af handlemuligheder. 

I den eksperimentelle metode undersøger du et psykologisk fænomen, fx afhængighed, i et rum og under nogle kontrollerede handlemuligheder, der kan varieres. Hvad betyder det, når en forsøgsperson vinder (manipuleret) tre gange i rap ved en spillemaskine i forhold til, at en anden forsøgsperson samtidig taber tre gange. Med systematiske forsøg som dette vil du gradvis kunne afdække betydningen af afhængighed. Ved en eksperimentel metode skal du tage stilling til følgende:

 • Hvad skal undersøges? Hvilken psykologisk adfærd vil du undersøge under skiftende forhold? Hvad er din hypotese?
 • Hvordan skal forsøget tilrettelægges? Hvilke variable (forskellige rum og handlemuligheder) vil du bringe din forsøgsperson gennem?
 • Hvem er din forsøgsperson? Mand, kvinde, dreng, pige, spiller, ikke-spiller osv.? Hvor mange forsøgspersoner vil du inddrage?
 • Din relation til forsøgspersonen? Kender du vedkommende (ven, familie, holdkammerat)? Har du fundet vedkommende gennem annoncering? Hvordan vil du introducere og bearbejde forsøget med vedkommende?
 • Hvordan registrerer du forsøget? Video, notatpapir?
 • Hvilke validitet har dit forsøg? Hvad fortæller dine forsøgsresultater? Hvilke begrænsninger er der i dit forsøg, og hvilke generaliseringer kan du trække ud af det?  

Tv-serien Paradise Hotel er en populariseret og trivialiseret udgave af det psykologiske eksperiment.

Opstilling af hypoteser
En hypotese er en formodning om et emne, som du vil af- eller bekræfte gennem en undersøgelse.

Opstilling af hypoteser er en gængs psykologifaglig metode. I hypotesen antager du en relation mellem to variabler, fx antallet af ludomaner og udbredelsen af spil på nettet. I hypoteseformuleringen udgør den ene variabel en fast størrelse, som du vurderer den anden i relation til, fx "Udbredelsen af spil på nettet er øget eksponentielt efter liberaliseringen af markedet i 2012, og vi må formode, at det har øget antallet af mennesker med ludomani."

Hypotesen kan indfries gennem dataindsamling, herunder kvalitative interviews.

Kognitivt interview
Kognition drejer sig om måden, vi opfatter og tænker fænomener på. Kognition er et centralt psykologisk begreb.

I det kognitive interview skal du betragte udsagnene fra den interviewede som fuldgyldige udsagn om vedkommendes virkelighedsopfattelse, selvforståelse og verdensbillede. I kognitive interviews skal du lytte uden afbrydelse, eller du stiller opfølgende spørgsmål, der gør det muligt for den interviewede at fortsætte sin tankerække. Med brug af det kognitive interview har du mulighed for at afdække interviewpersonens autentiske opfattelse.