Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Biologi

Biologiske modeller
Biologiske modeller er forenklede repræsentationer af biologiske systemer. De er baseret på empiriske undersøgelser. Eksempler kunne være en simpel figur af hjernens opbygning eller en kompliceret matematisk model af samspillet af signalveje i hjernen.

Med modeller kan vi:

 • Overskue og forstå komplicerede biologiske systemer.
 • Forudsige, hvordan et biologisk system vil opføre sig i en given situation, fx hvad der vil ske i hjernen, hvis du ryger en cigaret.

Laboratorieforsøg
I laboratorieforsøg kan man undersøge mennesker, dyr eller celler under kontrollerede forhold. Man forsøger at holde alle ydre påvirkninger konstante og ændrer en faktor ad gangen. Ved at ændre på en enkelt faktor ad gangen kan man undersøge, hvad netop denne faktor gør, fx om poker aktiverer et givent område i hjernen. Typisk sammenligner man med kontroller, hvor faktoren ikke ændres, fx hjerner hos personer der ikke spiller poker.

Laboratorieforsøg gennemføres under former, fx dyreforsøg, in vitro-forsøg og patientforsøg.

Dyreforsøg
I dyreforsøg anvendes levende dyr til eksperimenter ofte for at fortælle noget om mennesker. I biologisk forskning anvendes dyreforsøg bl.a. inden for genetik, adfærdsstudier, testning af medicin og toksikologiske test (test af giftighed). Med dyreforsøg kan vi:

 • Udføre forsøg, som vi ikke kan lave med mennesker af etiske, økonomiske eller praktiske årsager, fx give rotter et rusmiddel for at undersøge, hvad stoffet gør.
 • I dyreforsøg kan forsøgsdyrene holdes under kontrollerede forhold hele tiden. Det er meget svært at gøre med mennesker.
 • Dyreforsøg kan anvendes til at teste dyrenes adfærd under forskellige omstændigheder eller til at teste om et stof har den ønskede virkning, og om det har bivirkninger, fx om det er giftigt, kræft- eller allergifremkaldende.

In vitro-forsøg
I eksperimentel biologi betegner in vitro-forsøg eksperimenter udført på celler eller væv isoleret fra en organisme. In vitro kommer af latin og betyder 'i glas', fordi mange in vitro-forsøg bliver lavet i reagensglas.

Med in vitro-forsøg kan vi:

 • Undersøge biologi på celleniveau, fx  om et givent stof binder sig til en receptor på en nervecelle.
 • Undgå de etiske dilemmaer i dyreforsøg.
 • Lave forsøg forholdsvist billigt, hurtigt og nemt.

Patientforsøg
I patientforsøg anvendes forsøgspersoner i kontrollerede eksperimenter. Forsøgspersonerne indgår frivilligt i forsøget, der ofte både inddrager raske personer og patienter. I patientforsøg bestræber man sig på ikke at udsætte forsøgspersonerne for skadelige påvirkninger, og forsøgspersonernes sundhedstilstand følges gennem forsøget.

Med patientforsøg kan vi:

 • Undersøge, om viden fra dyreforsøg kan overføres til mennesker. Fx har medicin med effekt på dyr eller klumper af celler ofte ikke den samme effekt på mennesker.
 • Teste om en behandling har bivirkninger.
 • Undersøge placeboeffekten.
 • Undersøge om der er biologiske forskelle fra person til person, fx om ludomanes hjerne reagerer anderledes på spil end ikke-ludomanes.

Epidemiologiske undersøgelser
I epidemiologi kigger man på store datasæt af befolkningsgrupper for at undersøge sammenhænge i den virkelige verden. Datasættene kunne fx komme fra spørgeskemaundersøgelser, blodprøver eller patientregistre.

Med epidemiologiske undersøgelser kan vi:

 • Bruge informationer, der afspejler den virkelige verden og ikke et begrænset laboratorieforsøg.
 • Bruge statistik på store mængder data, der kan vise klare sammenhænge.
 • Beskrive forekomst og forløb af sygdomme i befolkningen.
 • Analysere hvilke påvirkninger, der har indflydelse på helbred eller sygdomme i befolkningen, fx kost.
 • Undersøge om en sygdom hænger sammen med andre sygdomme, fx om ludomaner også oftere lider af andre former for misbrug.