Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Lê Đức Hoan

Ông Lê Đức Hoan - người sáng lập Tập đoàn HDPRO (HDPRO GROUP), trong đó có thương hiệu HDproland mảng bất động sản với nhiều sự tâm huyết. Ông sinh năm 1986 tại Hà Nam, vùng đất trực thuộc trung tâm tài chính kinh tế phía Bắc, hiện đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc tại HDPRO. Với dẫn dắt của ông và Ban Lãnh Đạo, cùng với tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ của đội ngũ nhân viên, 6 tháng sau HDPRO chính thức mở thêm một chi nhánh tại Lạng Sơn để thuận tiện cho việc giao dịch khu vực phía Bắc.
1/1/1985
Tân Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
<a href="https://hdproland.com/">https://hdproland.com/</a>
<a href="https://leduchoan1185.blogspot.com/">https://leduchoan1185.blogspot.com/...
<a href="https://twitter.com/leduchoan1185">https://twitter.com/leduchoan1185</a>
<a href="https://www.linkedin.com/in/leduchoan1185/">https://www.linkedin.com/in/...
<a href="https://www.youtube.com/channel/UCTr2BFRHpUu0nvp3nF_Dseg/about">https://...
<a href="https://www.pinterest.com/leduchoan1185/">https://www.pinterest.com/ledu...
<a href="https://leduchoan1185.tumblr.com/">https://leduchoan1185.tumblr.com/</a>
<a href="https://soundcloud.com/leduchoan1185">https://soundcloud.com/leduchoan11...
<a href="https://www.flickr.com/people/191812134@N06/">https://www.flickr.com/people/191812134@N06/</a>
<a href="https://www.goodreads.com/leduchoan1185">https://www.goodreads.com/leduc...
<a href="https://vi.gravatar.com/leduchoan1185">https://vi.gravatar.com/leduchoan...
<a href="https://about.me/leduchoan1185">https://about.me/leduchoan1185</a>
<a href="https://leduchoan1185.wordpress.com/">https://leduchoan1185.wordpress.co...
<a href="https://angel.co/u/leduchoan1185">https://angel.co/u/leduchoan1185</a>
<a href="https://www.behance.net/leduchoan1185/">https://www.behance.net/leduchoa...
<a href="https://dribbble.com/leduchoan1185/about">https://dribbble.com/leduchoan...
<a href="https://flipboard.com/@leduchoan1185/l%C3%AA-%C4%91%E1%BB%A9c-hoan-8jcpf5jtz">https://flipboard.com/@leduchoan1185/l%C3%AA-%C4%91%E1%BB%A9c-hoan-8jcpf5jtz</a>
<a href="https://www.kickstarter.com/profile/leduchoan1185/about">https://www.kic...
<a href="https://www.reddit.com/user/leduchoan1185">https://www.reddit.com/user/l...
<a href="https://www.skillshare.com/user/leduchoan1185">https://www.skillshare.co...
<a href="https://vimeo.com/leduchoan1185">https://vimeo.com/leduchoan1185</a>
<a href="https://fr.quora.com/profile/L%C3%AA-%C4%90%E1%BB%A9c-Hoan">https://fr.q...
<a href=""></a>
<a href="https://scholar.google.com/citations?hl=vi&view_op=list_works&gmla=AJsN-...
<a href="ihttps://issuu.com/leduchoan1185">ihttps://issuu.com/leduchoan1185</a>
<a href="https://leduchoan010185.wixsite.com/leduchoan1185">https://leduchoan0101...
<a href="https://www.blogger.com/profile/14635294962702915083">https://www.blogge...
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="https://git.tukui.org/leduchoan1185">https://git.tukui.org/leduchoan1185...
<a href="https://www.max2play.com/en/forums/users/leduchoan1185/">https://www.max...
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="https://nootheme.com/forums/users/leduchoan1185/">https://nootheme.com/f...
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="https://www.rawpixel.com/leduchoan/community-boards">https://www.rawpixe...
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="https://wefunder.com/luchoan">https://wefunder.com/luchoan</a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="http://hawkee.com/profile/754987/">http://hawkee.com/profile/754987/</a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="http://www.good-tutorials.com/users/leduchoan1185">http://www.good-tutor...
<a href=""></a>
<a href="https://play.eslgaming.com/player/16501141/">https://play.eslgaming.com/...
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="https://www.blurb.com/user/leduchoan">https://www.blurb.com/user/leducho...
<a href=""></a>
<a href="https://hub.docker.com/u/leduchoan1185">https://hub.docker.com/u/leducho...
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="https://peatix.com/user/7299049/view">https://peatix.com/user/7299049/vi...
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="https://vistaweb.isi.edu/leduchoan1185">https://vistaweb.isi.edu/leducho...
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href="https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/leduchoan1185">https://cfsa-pmw.warwick.a...
<a href="https://lab.louiz.org/leduchoan1185">https://lab.louiz.org/leduchoan1185...
<a href="https://www.hulkshare.com/leduchoan1185">https://www.hulkshare.com/leduc...
<a href=""></a>
<a href="https://git.lacl.fr/leduchoan1185">https://git.lacl.fr/leduchoan1185</a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>

Tilføj kommentar

CAPTCHA
Du skal lige bevise at du er et menneske.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.