Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Sebastian er tidligere ludoman. Hør ham fortælle, hvordan pokerspillet efterhånden drev ham væk fra familie, venner og kæreste.

Psykologi

I psykologi arbejder du med problemstillinger, der vedrører menneskers måder at tænke, føle, handle og udvikle sig på under nogle givne livsomstændigheder. Selvom faget handler om det menneskelige, så benytter det både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og  humanvidenskabelige metoder (hermeneutik, filosofi).

Det menneskelige betragtes som en kompleks størrelse, der reagerer og handler på grundlag af biologiske faktorer, samfundsmæssige påvirkninger og indre motivation, der bl.a. er bestemt af alder og udvikling. Adfærdspsykologi, udviklingspsykologi og socialpsykologi er delområder, der på forskellige måder – ofte i kontrast til hinanden – tegner billedet af mennesket som et psykologisk fænomen. 

Psykologiske faktorer har stor indflydelse på, hvorvidt et menneske bliver afhængig af spil og på de komplikationer, der er, når man er ludoman. Det er ikke kun drømmen om den store gevinst, der fører spilleren ind i en afhængighed, men også behovet for at komme i en tilstand, som psykologien beskriver som et flow. Man er i en lykkefyldt tilstand, hvor den ydre verden er udelukket. Spilafhængighed fører gradvis til tab af sociale kontakter. Man isolerer sig.

Kognitiv terapi er en ofte benyttet behandlingsform. Den ludomane anspores til at gennemskue og ændre den uheldige adfærdsform og kognitive forvrængning, der driver ham eller hende mod spillebordet.

I arbejdet med ludomani får du især brug for at kunne:

(Psykologi C-niveau)

  • redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
  • udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
  • inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
  • vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
  • formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde.

(Psykologi B-niveau)

  • udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
  • inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme
  • demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat
  • formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde
  • perspektivere psykologis bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne.

(fra Læreplanen i psykologi stx, Undervisningsministeriet 2009)

Du kan arbejde med psykologiske teorier om de forhold, der fører til ludomani og undersøge, på hvilket psykologisk grundlag de forskellige behandlingsformer begrundes. Lad et case studium eller nogle kvalitative interviews med ludomane, som du selv indsamler, udgøre afsættet for dine undersøgelser. Hvad driver en til spillebordet – igen og igen? Hvad oplever man under spillet? Hvornår er nok nok? Hvordan behandler man ludomani?

Psykologisk viden bliver ofte til i et samspil mellem teori og feltundersøgelse (interviews, observation mv.).

Relaterede artikler (Sværhedsgrad er fra * til ***)

Ludomani – karakteristika, psykopatologi og behandlingsforløb – en undersøgelse af ludomane i behandling (**)
En gennemgang af den foreliggende viden om ludomani samt en beskrivelse af ludomane personers livsomstændigheder. Kilde: Per Nielsen & Steffen Røjskjær, Ringgården 2005
Ludomaner overvejer selvmord (*)
Spil om penge starter som en spændende leg, men ender for halvdelen af Danmarks ludomaner i seriøse overvejelser om selvmord. Kilde: Thomas Hoffmann, journalist, videnskab.dk, 2008.
Ludomani og selvmordsforskning (**)
Hæftet handler om selvmordsadfærd blandt personer, der lider af patologisk spillelidenskab - også kaldet ludomani. Kilde: Søren Møller. Faktaserien nr. 10, Center for Selvmordforskning, 2003.
Selvhjælpsguide. Hjælp til at finde en vej ud af spilleafhængighed (*)
Selvhjælpsguiden er tænkt som en hjælp til at tage de første skridt på vejen mod et liv uden spilleproblemer. Kilde: Center for Ludomani, u.å.
Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv (**)
Rapporten offentliggør resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse om pengespil blandt unge danskere. Den beskæftiger sig med pengespiladfærd blandt unge, problemspiladfærd blandt unge og sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt deres penge- og problemspiladfærd. Kilde: Center for ungdomsforskning (CEFU) 2008 ved Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen og Nina Wittendorff
Langt flere mænd end kvinder bliver ludomaner (*)
Forskerne ved ikke, hvorfor ludomani er en mandesygdom. Et projekt i Århus skal afsløre, hvad der foregår i hjernen, når ludomanerne spiller. Kilde: Charlotte Koldbye, journalist, videnskab.dk, 2008.
Ludomaner får et kick af at tage risikable beslutninger (*)
Spillegale mennesker oplever mere spænding (og glæde) ved at træffe farlige valg end ved at vinde i spil. Hjernens belønningssystem er ganske enkelt skruet anderledes sammen hos ludomaner end hos ikke-spillere, viser ny dansk forskning. Kilde: Sybille Hildebrandt, journalist, videnskab.dk, 2013